Hộp thư l Trợ giúp l Hỏi đáp l Liên hệ  
Tìm kiếm

Web GDTX
Liên kết web

Lượt truy cập


Số người online

.: Danh sách lịch học các lớp

Danh sách thời khóa biểu các lớp học, Anh (Chị) có thể tải về xem, bằng cách click vào link tải về.

 
Kế hoạch giảng dạy Học kỳ 3 lớp ĐH Luật K9 TP.HCM tải về
Kế hoạch giảng dạy Học kỳ 5 lớp ĐH Luật K8 TP.HCM tải về
Kế hoạch giảng dạy Học kỳ 8 lớp ĐH Luật K7 TP.HCM tải về
Lịch học năm 2 lớp TC Văn Thư Lưu Trữ K98 - Cập nhật mới tải về
Lịch học học kỳ 1 lớp ĐH Luật Kinh tế Văn bằng 2 tải về
Lịch học học kỳ I lớp ĐH ngành Quản trị kinh doanh K2014 tải về
Lịch học học kỳ I lớp ĐH ngành Kế toán K2014 tải về
Lịch học học kỳ 4 lớp ĐH ngành Quản trị kinh doanh K2013 tải về
Lịch học học kỳ 4 lớp ĐH ngành Kế toán K2013 tải về
Lịch học học kỳ 7 lớp ĐH ngành Quản trị kinh doanh K2012 tải về
Lịch học học kỳ 7 lớp ĐH ngành Kế toán K2012 tải về
Lịch học học kỳ 7 lớp ĐH ngành Công tác xã hội tải về
Lịch học năm II lớp Trung cấp Văn Thư Lưu Trữ K98 Tây Ninh tải về
Lịch học môn Tin học lớp TC Văn Thư Lưu Trữ K98 tải về
Kế hoạch giảng dạy hoc kỳ 2 lớp ĐH Luật K9 tải về
Kế hoạch giảng dạy hoc kỳ 4 lớp ĐH Luật K8 tải về
Kế hoạch giảng dạy hoc kỳ 7 lớp ĐH Luật K7 tải về
Lịch học môn Giáo dục thể chất lớp TC Văn Thư Lưu trữ K98 tải về
Lịch học môn Giáo dục Quốc phòng an ninh lớp TC Văn thư lưu trữ K98 tải về
Lịch học môn Quản Lý Nhà Nước Lớp TC Văn Thư Lưu Trữ K98 tải về
Lịch học học kỳ 3 lớp ĐH QTKD K2013 hệ TX tải về
Lịch học học kỳ 3 lớp ĐH Kế toán K2013 hệ TX tải về
Lịch học học kỳ 6 lớp ĐH QTKD K2012 hệ TX tải về
Lịch học học kỳ 6 lớp ĐH Kế toán K2012 hệ TX tải về
Lịch học học kỳ 9 lớp ĐH Kế toán K2011 hệ TX tải về
Lịch học học kỳ 9 lớp ĐH QTKD K2011 hệ TX tải về
Lịch học học kỳ 6 ngành Công Tác Xã Hội - hệ VLVH tải về
Lịch báo giảng HK2 - 2013-2014 lớp ĐH Ngân hàng K39 tải về
Lịch báo giảng HK2 - 2013-2014 lớp ĐH Ngân hàng K40 tải về
Lịch báo giảng học lại các lớp ĐH Ngân Hàng TP.HCM tải về
Lịch học môn Lịch sử Việt Nam lớp TC Văn thư Lưu trữ K98 tải về
Lịch học môn Tâm lý đại cương lớp TC Văn Thư Lưu Trữ K98 tải về
Lịch báo giảng học lại các lớp ĐH Ngân hàng trường ĐH Ngân hàng TP.HCM tải về
Lịch học môn Tiếng Anh lớp TC Văn Thư Lưu Trữ K98 tải về
Lịch học HK2 Lớp ĐH Quản Trị Kinh Doanh K2013 Hệ TX tải về
Lịch học HK2 Lớp ĐH Kế Toán K2013 Hệ TX tải về
Lịch học HK5 Lớp ĐH Quản Trị Kinh Doanh K2012 Hệ TX tải về
Lịch học HK5 Lớp ĐH Kế Toán K2012 Hệ TX tải về
Lịch học HK8 Lớp ĐH Quản Trị Kinh Doanh K2011 Hệ TX tải về
Lịch học HK8 Lớp ĐH Kế Toán K2011 Hệ TX tải về
Lịch học HK2 Năm học 2013-2014 Lớp ĐH Liên Thông Kế Toán K2013 tải về
Lịch học HK2 Năm học 2013-2014 Lớp ĐH Kinh tế K2013 tải về
Lịch học HK2 Năm học 2013-2014 Lớp ĐH Kinh tế K2012 tải về
Lịch học học kỳ 1 lớp ĐH Luật K9 Tây Ninh tải về
Lịch học học kỳ 3 lớp ĐH Luật K8 Tây Ninh tải về
Lịch học học kỳ 6 lớp ĐH Luật K7 Tây Ninh tải về
Lịch học học kỳ 9 lớp ĐH Luật K6B Tây Ninh tải về
Lịch học học kỳ 9 lớp ĐH Luật K6A Tây Ninh tải về
Lịch học môn Pháp Luật Đại Cương Lớp Trung Cấp Văn Thư Lưu Trữ K98 tải về
Kế hoạch giảng dạy Học Kỳ thư I lớp ĐH Lưu Trữ và QTVP tải về
Lịch báo giảng học ký I lớp ĐH ngân hàng K40 tải về
Lịch học môn Quản Trị Văn Phòng Lớp TC Văn Thư Lưu Trữ K98 Tây Ninh tải về
Lịch học HK4 Lớp ĐH QTKD K2012 ĐH Mở TP.HCM tải về
Lịch học HK4 Lớp ĐH Kế Toán K2012 ĐH Mở TP.HCM tải về
Lịch học HK7 Lớp ĐH QTKD K2011 ĐH Mở TP.HCM tải về
Lịch học HK7 Lớp ĐH Kế Toán K2011 ĐH Mở TP.HCM tải về
Lịch học HK4 Lớp ĐH ngành Công Tác Xã Hội ĐH Mở TP.HCM tải về
Lịch học HK1 2013-2014 lớp ĐH Luật K8 tải về
Lịch học HK1 2013-2014 lớp ĐH Luật K7 tải về
Lịch học HK1 2013-2014 lớp ĐH Luật K6B tải về
Lịch học HK1 2013-2014 lớp ĐH Luật K6A tải về
Lịch báo giảng HK1 - 2012-2013 lớp ĐH Ngân Hàng K39 tải về
Lịch báo giảng HK1 - 2012-2013 lớp ĐH Ngân Hàng K38 tải về
Lịch báo giảng HK1 - 2012-2013 lớp ĐH Ngân Hàng K37 tải về
Lịch học HK1 năm học 2013-2014 lớp ĐH Ngân Hàng K39 tải về
Lịch học HK1 năm học 2013-2014 lớp ĐH Ngân Hàng K38 tải về
Lịch học HK1 năm học 2013-2014 lớp ĐH Ngân Hàng K37 tải về
Kế hoạch Học - Thi HK3 Lớp ĐH QTKD TX K2012 tải về
Kế hoạch Học - Thi HK3 Lớp ĐH Kế Toán TX K2012 tải về
Kế hoạch Học - Thi HK6 Lớp ĐH Kế Toán TX K2011 tải về
Kế hoạch Học - Thi HK6 Lớp ĐH QTKD TX K2011 tải về
Lịch học Học ký thứ 3 lớp ĐH Liên thông DKE31138 tải về
Lịch báo giảng lớp Học kỳ 2 Lớp ĐH NH K39 tải về
Lịch báo giảng lớp ĐH Kế toán K36 Trường ĐH NH tải về
Kế hoạch học thi HK 2 Lớp ĐH Công tác Xã hội ĐH Mở TP.HCM tải về
Lịch báo giảng lớp ĐH Kinh tế K2012 tải về
Lịch học HK4 Lớp ĐH Luật K7 tải về
Lịch học HK7 Lớp ĐH Luật K6B tải về
Lịch học HK7 Lớp ĐH Luật K6A tải về
Lịch học HK2 Lớp ĐH QTKD K2012 tải về
Lịch học HK2 Lớp ĐH Kế toán K2012 tải về
Lịch học HK5 Lớp ĐH QTKD K2011 tải về
Lịch học HK5 Lớp ĐH Kế toán K2011 tải về
Lịch học HK8 Lớp ĐH Kế toán K2010 tải về
Lịch học HK8 Lớp ĐH QTKD K2010 tải về
Lịch học HK1 Lớp ĐH ngành Công Tác Xã Hội tải về
Lịch báo giảng HK1 Lớp ĐH Ngân Hàng K39 tải về
Kế hoạch học-thi HK1 lớp ĐH QTKD K2012 hệ TX tải về
Kế hoạch học-thi HK1 lớp ĐH Kế toán K2012 hệ TX tải về
Lịch học HK5 lớp ĐH Liên thông B tải về
Lịch học HK5 lớp ĐH Liên thông A tải về
Lịch học HK6 Lớp ĐH QTKD K2011 hệ TX tải về
Lịch học HK6 Lớp ĐH Kế toán K2011 hệ TX tải về
Lịch học HK7 Lớp ĐH QTKD K2010 hệ TX tải về
Lịch học HK7 Lớp ĐH Kế toán K2010 hệ TX tải về
Lịch học HK_3 Lớp ĐH Luật K7 tải về
Lịch học HK6 Lớp ĐH Luật K6B tải về
Lịch học HK6 Lớp ĐH Luật K6A tải về
Kế hoạch học (bổ sung) HK7 Lớp Kế Toán TX K2009 lớp 2 tải về
Kế hoạch học (bổ sung) HK7 Lớp Kế Toán TX K2009 lớp 1 tải về
Kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 lớp ĐH Luật K7 tải về
Kế hoạch giảng dạy học kỳ 5 lớp ĐH Luật K6B tải về
Kế hoạch giảng dạy học kỳ 5 lớp ĐH Luật K6A tải về
Kế hoạch giảng dạy học kỳ 9 lớp ĐH Luật K5 tải về
Lịch học HK 4 Lớp ĐH Liên Thông B Kế toán K2010 tải về
Lịch học HK 4 Lớp ĐH Liên Thông A Kế toán K2010 tải về
Lịch học - thi Học kỳ 7 lớp ĐH Kế toán lớp 2 K2009 tải về
Lịch học - thi Học kỳ 7 lớp ĐH Kế toán lớp 1 K2009 tải về
Lịch học - thi Học kỳ 7 lớp ĐH QTKD K2009 tải về
Lịch báo giảng Học kỳ I Năm học 2011-2012 lớp ĐH Ngân hàng K38 TN tải về
Lịch báo giảng tháng 11/2011 lớp ĐH Kinh tế K2008 tải về
Kế hoạch giảng dạy HK8 Lớp ĐH Luật K5 Tây Ninh tải về
Kế hoạch giảng dạy HK4 Lớp ĐH Luật K6A Tây Ninh tải về
Kế hoạch giảng dạy HK4 Lớp ĐH Luật K6B Tây Ninh tải về
Kế hoạch học - thi học kỳ thứ I lớp ĐH QTKD K2011 hệ từ xa tải về
Kế hoạch học - thi học kỳ thứ I lớp ĐH Kế toán K2011 hệ từ xa tải về
Lịch học HK III năm học 2011-2012 lớp ĐH kế toán liên thông B tải về
Lịch học HK III năm học 2011-2012 lớp ĐH kế toán liên thông A tải về
Lịch báo giảng tháng 09/2011 lớp ĐH Kinh tế K2008 tải về
Lịch học học kỳ I năm học 2011-2012 lớp ĐH BK điện năng tải về
Kế hoạch học thi HK 6 lớp ĐH QTKD K2009 hệ TX tải về
Kế hoạch học thi HK 6 lớp ĐH Kế toán 2 K2009 hệ TX tải về
Kế hoạch học thi HK 6 lớp ĐH Kế toán 1 K2009 hệ TX tải về
Lịch báo giảng HK1-Năm học 2011-2012 Lớp ĐH NH K35 (Điều chỉnh) tải về
Lịch báo giảng môn Tài chính doanh nghiệp (Học lại) lớp ĐH NH K35 tải về
Lịch báo giảng HK2 NH-2011-2012 lớp ĐH Ngân hàng K37TN tải về
Lịch báo giảng HK2 NH-2011-2012 lớp ĐH Ngân hàng K36TN tải về
Lịch báo giảng HK2 NH-2011-2012 lớp ĐH Ngân hàng K35TN tải về
Lịch báo giảng HK2 NH-2011-2012 lớp ĐH Ngân hàng K34TN tải về
Lịch học học kỳ Thứ I và II Lớp ĐH Luật K7 tải về
Kế họch học-thi HK8 lớp ĐH Kế toán TX K2008 tải về
Kế họch học-thi HK3 lớp ĐH QTKD TX K2010 tải về
Kế họch học-thi HK3 lớp ĐH Kế toán TX K2010 tải về
Kế hoạch Học_Thi HK 5 Lớp ĐH Quản trị kinh doanh Hệ từ xa Tây Ninh tải về
Kế hoạch Học_Thi HK 5 Lớp ĐH Kế Toán Lớp 2 Hệ từ xa Tây Ninh tải về
Kế hoạch Học_Thi HK 5 Lớp ĐH Kế Toán Lớp 1 Hệ từ xa Tây Ninh tải về
Lịch học HK II - 2010-2011 Lớp A Kế Toán liên thông tải về
Lịch học HK II - 2010-2011 Lớp B Kế Toán liên thông tải về
Lịch học và thi lớp B1-2/1 - ĐH Luật Hệ ĐTTX ĐH Huế - Đợt học từ 01/04/2011 đến 13/04/2011 tải về
Lịch học HK2 NH_2010_2011 Lớp ĐH Ngân hàng K37TN tải về
Lịch học HK2 NH_2010_2011 Lớp ĐH Ngân hàng K36TN tải về
Lịch học HK2 NH_2010_2011 Lớp ĐH Ngân hàng K35TN tải về
Lịch học HK2 NH_2010_2011 Lớp ĐH Ngân hàng K34TN tải về
Kế hoạch giảng dạy HK7 Lớp ĐH Luật K5TN tải về
Kế hoạch giảng dạy HK3 Lớp ĐH Luật K6ATN tải về
Kế hoạch giảng dạy HK3 Lớp ĐH Luật K6BTN tải về
Kế hoạch hướng dẫn Học - Thi HK7 lớp Kế toán K2008TN tải về
Kế hoạch hướng dẫn Học - Thi HK7 lớp QTKD K2008TN tải về
Lịch học học kỳ II năm học 2010-2011 lớp ĐH Kinh tế K2008TN tải về
Lịch học học kỳ II năm học 2010-2011 lớp ĐH Kinh tế K2007TN tải về
Kế hoạch Học và thi HK IV Lớp Kế toán _Lớp 2 K2009 - Hệ TX tải về
Kế hoạch Học và thi HK IV Lớp Kế toán _Lớp 1 K2009 - Hệ TX tải về
Kế hoạch Học và thi HK IV Lớp QTKD K2009 - Hệ TX tải về
Lịch báo giảng lớp ĐH ngân hàng K37 HK 1 tải về
Lịch học lớp ĐH Luật _ TX Huế khóa 2 tháng 10/2010 tải về
Lịch học lớp ĐH Luật _ TX Huế khóa 1 tháng 10/2010 tải về
Kế hoạch giảng dạy Học kỳ I năm học 2010-2011 lớp ĐH Luật K5 TN tải về
Kế hoạch giảng dạy Học kỳ I năm học 2010-2011 lớp ĐH Luật K6B TN tải về
Kế hoạch giảng dạy Học kỳ I năm học 2010-2011 lớp ĐH Luật K6A TN tải về
Lịch học Học kỳ I Năm học 2010-2011 lớp ĐH Bách Khoa Điện Năng TN tải về
Lịch báo giảng học kỳ I năm học 2010-2011 lớp ĐH Ngân hàng K36TN tải về
Lịch báo giảng học kỳ I năm học 2010-2011 lớp ĐH Ngân hàng K35TN tải về
Lịch báo giảng học kỳ I năm học 2010-2011 lớp ĐH Ngân hàng K34TN tải về
Lịch học kỳ 7 Năm Học 2010-2011 Lớp ĐH Quản lý văn hóa - Tây Ninh tải về
Lịch thí nghiệm học ký II năm học 2009-2010 Lớp Điện Năng ĐH Bách Khoa K2008TN tải về
Kế hoạch hướng dẫn học và thi học kỳ III lớp QTKD TX K2009 tải về
Kế hoạch hướng dẫn học và thi học kỳ III lớp 2 kế toán TX K2009 tải về
Kế hoạch hướng dẫn học và thi học kỳ III lớp 1 kế toán TX K2009 tải về
Thông báo đăng ký học lại các lớp Trường ĐH Bách Khoa tải về
TB Thay Đổi Lịch Học Lớp ĐH Quản Lý Văn Hoá Tây Ninh (TB: 15/05/2010) tải về
Chương trình học lớp kế toán trưởng doanh nghiệp - hành chánh sự nghiệp tải về
Kế hoạch hướng dẫn học tập và thi hệ TX lớp QTKD K2007 - Học kỳ VII tải về
Kế hoạch hướng dẫn học tập và thi hệ TX lớp kế toán K2007 - Học kỳ VII tải về
Kế hoạch hướng dẫn học tập và thi hệ TX lớp QTKD K2008 - Học kỳ V tải về
Kế hoạch hướng dẫn học tập và thi hệ TX lớp kế toán K2008 - Học kỳ V tải về
Thông Báo Lịch Học Lớp ĐH Quản Lý Văn Hoá TN (TB: 04/5/2010) tải về
Thông Báo Dời Lịch Học Môn Mạch Điện 2A - Lớp Điện Năng ĐHBK 2008TN tải về
Danh Sách SV Được Nhận LVTN Lớp TN05TDH + TN05X_D tải về
Chương Trình Đào Tạo Ngành Điện Năng Đại Học bách Khoa Tp.HCM (Chính quy) tải về
Lịch Thi Kỳ 5 Và Lịch Học Kỳ 6 Lớp ĐH Quản Lý Văn Hoá TN tải về
Kế hoạch giảng dạy học kỳ II năm học 2009-2010 (Học kỳ thứ I) Lớp ĐH Luật K6_B tải về
Kế hoạch giảng dạy học kỳ II năm học 2009-2010 (Học kỳ thứ I) Lớp ĐH Luật K6_A tải về
Kế hoạch giảng dạy học kỳ II năm học 2009-2010 (Học kỳ thứ 5) Lớp ĐH Luật K5 tải về
Lịch Học Kỳ 2 Năm 2009 - 2010 Lớp Điện Năng - ĐHBK 2008TN tải về
Kế hoạch học lớp ĐH Ngân hàng K35 Học kỳ II năm học 2009-2010 tải về
Kế hoạch học lớp ĐH Ngân hàng K34 Học kỳ II năm học 2009-2010 tải về
Kế hoạch học lớp ĐH Ngân hàng K33 Học kỳ II năm học 2009-2010 tải về
Lịch học-thi HK2 năm học 2009-2010 Lớp ĐH ngân hàng K36 Tây Ninh tải về
Lịch Học Và Thi Lần 1Các Môn Học Năm 2010 Lớp [TCDN] - ĐHKT K2008TN tải về
Chương Trình Đào Tạo Ngành Tài Chính Doanh Nghiệp - Đại Học Kinh Tế tải về
Lịch khai giảng các lớp tiếng Anh tháng 11/2009. tải về
Thông Báo Lịch Học Lớp Đại Học Văn Hoá TN tải về
Kế hoạch giảng dạy Học kỳ I năm học 2009-2010 Lớp ĐH Luật K4TN tải về
Kế hoạch giảng dạy Học kỳ I năm học 2009-2010 Lớp ĐH Luật K5TN tải về
Lịch khai giảng các lớp tiếng Anh tháng 9/2009. tải về
Lịch Học Tháng 09 Năm: 2009-2010 Các Lớp ĐHBK tải về
Lịch Học kỳ I năm 2009-2010 Lớp TDH ĐHBK tải về
Lịch Học kỳ I năm 2009-2010 Lớp XDDD ĐHBK tải về
Lịch Học kỳ I năm 2009-2010 Lớp Điện năng ĐHBK tải về
Trung tâm GDTX Tỉnh thông báo lịch khai giảng tháng 7 các lớp tiếng Anh ngoài giờ tải về
Lịch Học Đợt 1 Năm Học: 09-10 Lớp ĐHKT 2008TN tải về
Lịch Thí Nghiệm HK2 Năm 08-09 Lớp TN05TDH(Lịch cụ thể của trường) tải về
Lịch Thí Nghiệm + Thực Hành HK2/08-09 Các Lớp:TN05TDH,TN08DCN tải về
Lịch khai giảng các lớp tiếng Anh tháng 4/2009 tải về
Lịch học các lớp trong tháng 3/2009 tải về
Kế hoạch giảng dạy HK2 năm hoc 2008_2009 (Hoc kỳ thứ 8) lớp ĐH Luật K4 Tây Ninh tải về
Kế hoạch giảng dạy HK2 năm học 2008_2009 (Học kỳ thứ 3) lớp ĐH Luật K5 Tây Ninh tải về
Lịch HK2 năm 08-09 lớp TN05X_D và TN05TDH tải về
Lịch học năm 08_09 ĐHKT2008 tải về
Lịch học Hoc kỳ 2 - Năm 2008-2009 - Lớp Điện Năng - ĐHBK tải về
Lịch học năm 2009 lớp Đại học Luật - hệ ĐTTX- ĐHH tải về
Lịch học đợt 1, lớp K2008 Tây Ninh - Tài Chính Doanh Nghiệp tải về
Lịch khai giảng các lớp tiếng Anh tải về
Lịch khai giảng các lớp Anh văn tháng 7/2008 tải về
Kế hoạch học và thi HK II lớp QTKD từ xa K2008 tải về
Kế hoạch học và thi HK II lớp Kế toán- từ xa K2008 tải về
Lịch khai giảng các lớp tiếng Anh tháng 04/2008 tải về
Lịch khai giảng các lớp Anh văn tháng 04/2008 tải về
Lịch khai giảng các lớp Anh văn tháng 03/2008 tải về
Lịch học các lớp Cử nhân, Kỹ thuật viên tin học trong tháng 02/2008 tải về
Lịch học các lớp Đại học tại chức trong tháng 02/2008 tải về
Thời khóa biểu Học kỳ 2 năm 2007-2008 - lớp Tự động hoá , trường Đại học Bách khoa Tp.HCM tải về
Thời khóa biểu Học kỳ 2 năm 2007-2008 - lớp Xây dựng , trường Đại học Bách khoa Tp.HCM tải về
Lịch khai giảng các lớp Anh văn trong tháng 12/2007 tải về
Lịch khai giảng các lớp Anh văn trong tháng 10/2007 tải về
Kế hoạch học và thi lớp Cử nhân Anh văn K2007 tải về
Lịch học và thi học kỳ 1 lớp QTKD và KTKT _ khóa 2007 tải về
Lịch học các lớp trong tháng 9/2007 tải về
Lịch khai giảng các lớp Anh văn tháng 9/2007 tải về
Lịch khai giảng các lớp Anh văn trong tháng 8/2007 tải về
Lịch học các lớp trong tháng 7/2007 tải về
Lịch khai giảng các lớp Anh văn trong tháng 5/2007 tải về
HƯỚNG DẪN NỘI DUNG CÁC CHỦ ĐỀ THI NÓI - KỲ THI CHỨNG CHỈ QUỐC GIA TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A tải về
Kế hoạch khai giảng các lớp Anh văn tháng 3/2007 tải về
Kế hoạch khai giảng các lớp Anh văn tháng 2/2007 tải về
Chiêu sinh lớp Kỹ thuật viên CNTT chuyên ngành mạng máy tính tải về
Hướng dẩn thi Chứng chỉ Quốc gia trình độ A tiếng Anh tải về
Lịch học lớp Đại học Công nghệ thông tin khóa 3 ( 04TN ) tải về
Lịch học lớp hoàn chỉnh Đại học Công nghệ thông tin _ 06TNH tải về
Lịch khai giảng các lớp Anh văn tải về
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ: Nội ô Tòa thánh Cao Đài - Thị trấn Hòa Thành - Tây Ninh
ĐT: (066) 3841305; Fax: (066) 3842492 Email: ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn hoặc ttgdtxtn@hcm.vnn.vn

Thiết kế bởi Trung tâm tin học - VP.UBND tỉnh Tây Ninh